Pravna napomena

Svako korišćenje www.odglavedopete.rs podleže niže iznesenim uslovima. Dokumenti objavljeni na www.odglavedopete.rs ne smeju se kopirati osim u slučaju da se kopije koriste za nekomercijalnu i ličnu upotrebu. Uz poštovanje navedenog ograničenja, kopiranje je dozvoljeno samo uz navođenje svih zadržanih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste kao i svih ograničenja od odgovornosti koja su na ovom web site-u navedena. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi.

Komentari korisnika su isključivo vlasništvo njihovih autora.

Ovaj web site daje opšte informacije o brojnim temama, proizvodima i uslugama vezanim uz zaštitu zdravlja. Stavovi iskazani u tekstovima predstavljaju mišljenja njihovih autora, ne i zvanične stavove OKTAL PHARME d.o.o. Svrha tih informacija nije davanje medicinskih saveta ili uputa o korišćenju pojedinih proizvoda niti promocija pojedinih proizvoda kao takvih. Ova web stranica ne sadrži potpune medicinske informacije i sačinjena je kao dodatak, a ne kao zamena za stručnost, znanje i veštinu procene medicinskog osoblja koje brine o bolesniku niti kao preporuka za bilo koji određeni program lečenja. Ni jedan bolesnik ne bi smeo koristiti informacije sadržane na ovoj web stranici za dijagnostikovanje ili lečenje zdravstvenog problema ili bolesti bez konsultacije sa za to kvalifikovanim medicinskim osobljem. Za specifične savete i upute o proizvodima i uslugama koji se spominju na ovom web site-u, molimo obratite se direktno na medicinske izvore, lekarsko ili apotekarsko osoblje, kao i na organe koji izdaju rešenja o stavljanju lekova i medicinskih sredstava u promet u vašoj zemlji.

OKTAL PHARMA d.o.o. će preduzeti odgovarajuće napore kako bi informacije na ovom web site-u bile tačne i precizne, ali ne daje nikakva jemstva u pogledu njihove tačnosti ili potpunosti. Svi korisnici www.odglavedopete.rs saglasni su s činjenicom da lično snose svaki rizik u vezi s pristupom i korišćenjem sadržaja ove web stranice. OKTAL PHARMA d.o.o. ovime isključuje svoju odgovornost za svaku direktnu i/ili indirektnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja www.odglavedopete.rs kao i za bilo kakvu grešku ili propust u sadržaju ove web stranice. OKTAL PHARMA d.o.o. zadržava pravo bilo kakve izmene sadržaja ovog web site-a, u bilo koje vreme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodnog obaveštenja i isključuje svoju odgovornost za moguće posledice takvih izmena.

Ovaj web site sadrži informacije trećih strana i linkove na druge site-ove na Internetu nad kojima OKTAL PHARMA d.o.o. nema nikakvu kontrolu. Takve informacije su označene na odgovarajući način. OKTAL PHARMA d.o.o. ne daje nikakva jemstva u pogledu tačnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije.

Nad svim slikama i informacijama sadržanim na ovom web site-u postoje autorska prava. Ukoliko autori slika nisu jasno navedeni, slike pripadaju vlasniku sajta, potpadaju pod licencu zajedničkog kreativnog dobra (CC) ili nisu ograničene poznatim autorskim pravima. Dalja distribucija slika dozvoljena je samo uz pismenu saglasnost administratora sajta.

OKTAL PHARMA d.o.o. poštuje privatnost posetilaca svojih online site-ova i prikupljaće podatke o identitetu osoba (ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) samo kad su ustupljeni dobrovoljno. Te podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili vašim zahtevima za informacijama, odnosno bolje razumeli vaše potrebe. U vezi s tim, povremeno ćemo vaše lične podatke koristiti kako bismo stupili u kontakt s vama. Izričito izjavljujemo da OKTAL PHARMA d.o.o. neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, koristiti vaše lične podatke niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani bez vašeg odobrenja. Sve promene politike zaštite privatnosti na Internetu OKTAL PHARME d.o.o. biće pravovremeno objavljene na ovoj web stranici ili vam na drugi prikladan način biti učinjene dostupnima.